Milligram to Pound

Formula: Mass in Pound (lb) = Mass in Milligram (mg) × 2.205×10-6

MilligramPound
12.2046e-6

Pound to Milligram

Formula: Mass in Milligram (mg) = Mass in Pound (lb) × 453592

PoundMilligram
1453592

Mass Converters to Milligram (mg)

Tonne to MilligramKilogram to MilligramGram to Milligram
Microgram to MilligramImperial ton to MilligramUS ton to Milligram
Stone to MilligramPound to MilligramOunce to Milligram

Mass Converters to Pound (lb)

Tonne to PoundKilogram to PoundGram to Pound
Milligram to PoundMicrogram to PoundImperial ton to Pound
US ton to PoundStone to PoundOunce to Pound