Pound to Stone

Formula: Mass in Stone (st) = Mass in Pound (lb) × 0.0714286

PoundStone
10.0714286

Stone to Pound

Formula: Mass in Pound (lb) = Mass in Stone (st) × 14

StonePound
114

Mass Converters to Pound (lb)

Tonne to PoundKilogram to PoundGram to Pound
Milligram to PoundMicrogram to PoundImperial ton to Pound
US ton to PoundStone to PoundOunce to Pound

Mass Converters to Stone (s)

Tonne to StoneKilogram to StoneGram to Stone
Milligram to StoneMicrogram to StoneImperial ton to Stone
US ton to StonePound to StoneOunce to Stone