ImperialTon to Pound

Formula: Mass in Pound (lb) = Mass in ImperialTon (lt) × 2240

ImperialTonPound
12240

Pound to ImperialTon

Formula: Mass in ImperialTon (lt) = Mass in Pound (lb) × 4.464×10-4

PoundImperialTon
10.000446429